Onze scholengemeenschap


De scholengemeenschap bestaat uit een aantal bestuurlijke en adviserende raden. Aan het hoofd staat het CAIM (Comité Afgevaardigden Inrichtende Machten). Dit is het hoogste bestuursorgaan van de scholengemeenschap. Het CAIM kom gemiddeld zes maal per jaar samen. Sinds het schooljaar 2012-2013 is dhr. Paul Willekens voorzitter van het CAIM. De deelnemende schoolbesturen zijn:
  • VZW Annuntia - Wijnegem
  • VZW Koba Voorkempen
  • VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Noord-Kempen
  • VZW Vita et Pax College Schoten
Maandelijks komen de directeurs van de scholen van onze scholengemeenschap bij elkaar onder het voorzittersschap van de coördinerend directeur, Geneviève Vanneste. De Raad van Directeurs (RvD) neemt de dagdagelijkse beslissingen voor de scholengemeenschap. Voor fundamentele beslissingen wordt er een advies geformuleerd voor het Comité van Afgevaardigden van de Inrichtende Macht.

Het overleg tussen de personeelsafgevaardigden en de schoolbesturen van de scholengemeenschappen vindt plaats in het overlegcomité van de scholengemeenschap (OCSG). De inrichtende machten worden vertegenwoordigd door de respectievelijke directeurs van de scholen. Het overleg vindt, zoals wettelijk bepaald, 6 keer per jaar plaats.

Het overleg tussen de schoolbesturen, de afgevaardigden van de leerlingenraden, de pedagogische raden, de lokale gemeenschap en de ouderraden vindt plaats in het medezeggenschapscollege. Dit college kan aan het bestuur van de scholengemeenschap adviezen uitbrengen over alle materies waarvoor de scholengemeenschap volgens het decreet Secundair Onderwijs bevoegd is. Het heeft overlegbevoegdheid inzake de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en de leerlingenoriëntering en -begeleiding.

Naast deze wettelijk vastgelegde organen zijn er ook verschillende werkgroepen die geregeld samenkomen.
SG Voorkempen © 2014.

Leuk om te weten...!"Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen die hun krachten bundelen door samenwerking op specifieke vlakken (logistiek, aankoop, studieaanbod, ...)."

Een schoolbestuur (inrichtende macht) moet voor belangrijke beslissingen de instemming bekomen van de scholengemeenschap. Het gaat dan onder andere over oprichting van nieuwe studierichtingen. De dagelijkse leiding van de school blijft op het niveau van de individuele school. Een scholengemeenschap is echter geen fusie van de betrokken scholen: elke school kan zijn eigenheid behouden en eigen accenten leggen.

In 2004 telde Vlaanderen 355 scholengemeenschappen secundair onderwijs, waarvan de grootste 32 scholen omvatte met meer dan 8000 leerlingen. De kleinste bestond slechts uit 2 scholen, met een kleine 900 leerlingen.

~ Wikipedia


SG Voorkempen ®
Alle rechten voorbehouden